Szívesen válaszol az alábbi témákban:

  • Áfa
  • nemzetközi áfa
  • Adóigazgatási eljárás

Ez a tartalom 1846 napja jelent meg, lehetséges, hogy az itt szereplő információk már nem aktuálisak.
Önnek válogatott legfrissebb tartalmainkat személyes kezdőlapján mindig elérheti.

A 180 napos szabály- avagy mikor kell lezárni az ellenőrzést

2017. 05. 05.

Az adóhatóság a megbízható adózók ellenőrzését 180 nap alatt köteles befejezni, feltéve, hogy az adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül.

Az ellenőrzés befejezésére vonatkozó további rendelkezés, hogy az ellenőrzést az Art-ban meghatározott ellenőrzési idő alatt köteles az adóhatóság befejezni, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.

Az Art. vonatkozó rendelkezése ezt a tényállást nem szabályozza tételesen, hanem csak példálózó jelleggel jelöl meg két esetet, amely az együttműködési kötelezettség megsértésének tekinthető. Az egyik, amikor adózó az ellenőrzés időtartama alatt az adóhatóság számára nem elérhető, a másik, amikor az iratait teljes körűen az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére. Hogyan is értelmezzük e rendelkezéseket? Cikkünk ebben segít eligazodni.

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 6/B. § (1) bekezdése nem határozza meg, hogy milyen típusú ellenőrzés során alkalmazandó a 180 napos határidő. Ebből adódóan bármely típusú ellenőrzést köteles a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) 180 napon belül befejezni, feltéve, hogy a vizsgálat alá vont adózó ezen időtartamon belül folyamatosan megbízható adózónak minősül, valamint eleget tesz együttműködési kötelezettségének.
A 180 nap abszolút korlátot jelent az ellenőrzés időtartamára vonatkozóan. Ennek következtében a NAV a lejárt ellenőrzési határidőt az Art. 92. § (13) bekezdése alapján legfeljebb az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napig hosszabbíthatja meg.
Az Art. 92. §-a és más jogszabályhelyek (pl. 95. § (4) bekezdés) szerint bizonyos időszakok (pl. kapcsolódó vizsgálat időtartama) az ellenőrzési határidőbe nem számítanak bele. Ezek az időszakok ugyan a megbízható adózó ellenőrzése során sem számítanak bele az ellenőrzési határidőbe, de a NAV-nak az ellenőrzést ekkor is be kell fejeznie az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napon.
Az előző szabályok azon alapulnak, hogy az Art. 6/B. § (1) bekezdése nem 180 napos ellenőrzési határidőt állapít meg, hanem az ellenőrzés időtartamát korlátozza 180 napban.
Abban az esetben, ha az Art. 6/B. § (1) bekezdése az ellenőrzési határidőt határozná meg 180 napban, akkor abba nem számítanának bele az Art. 92. §-ában meghatározott időszakok, ezáltal az ellenőrzés jogszerűen tovább tarthatna az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napnál.

Tegyük fel, hogy megbízható adózónál a NAV az ellenőrzést 2016. augusztus 29-én kezdte meg. Amennyiben az adózó 2016. augusztus 29. napjától számított 180. napig, azaz 2017. február 24-ig folyamatosan megbízható adózónak minősül, és eleget tesz az együttműködési kötelezettségének, akkor az ellenőrzést a NAV-nak 2017. február 24-én le kell zárnia, és el kell készítenie a vizsgálati jegyzőkönyvet.

Az ellenőrzésnek jogában áll a vizsgálat alá vont adózót az Art. 95. § (4) bekezdése alapján végzés útján hiánypótlásra kötelezni, amelynek keretében kötelezettségeket írhat elő számára, amelynek teljesítésére a végzésben határnapot állapít meg. A felhívást tartalmazó végzés postára adásától vagy átadásától a kötelezettség teljesítéséig, a kötelezettség elmulasztása esetén a felhívásban kitűzött határidő utolsó napjáig eltelt időtartamot az ellenőrzés határidejének számításánál figyelmen kívül kell hagyni. Az adóhatóság a szünetelés időtartama alatt az ellenőrzést folytathatja.


Amennyiben a NAV olyan megbízható adózónál elrendelt ellenőrzés során bocsát ki hiánypótlásra kötelező végzést, aki a végzés kibocsátásakor is megbízható adózónak minősült és együttműködési kötelezettségét is teljesítette, a határnap meghatározásánál köteles figyelembe venni a 180 napos ellenőrzési időtartamot. Ez azt jelenti, hogy nem írhat elő a hiánypótlás teljesítésére az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napnál későbbi időpontot, mivel ezen időpontig az ellenőrzést köteles befejezni.

Tegyük fel, hogy a végzésben meghatározott határnapig az adózó álláspontja szerint a hiánypótlás nem teljesíthető. Ebben az esetben adózó kérheti a határidő meghosszabbítását, azonban érdemes figyelembe vennie a 180 napos ellenőrzési időtartammal kapcsolatos szabályokat. Ha ugyanis olyan időpontot kér a hiánypótlás teljesítésére, amely későbbi, mint az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. nap, akkor a következő helyzetbe kerülhet:
•    A kérelmét a NAV teljesíti, a végzés módosításával a hiánypótlás teljesítésére új határnapot állapít meg.
•    Az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napot követően végzést hoz, amelyben rögzíti, hogy az ellenőrzést nem az Art. 6/B. § (1) bekezdése szerinti időpontban, hanem az Art. 92. §-ában foglalt határidőig fogja lezárni.
•    A végzésben arra hivatkozik, hogy a megbízhatónak minősülő adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tett eleget együttműködési kötelezettségének, hiszen az iratait teljes körűen nem nyújtotta be az ellenőrzés 180 napon belüli lezárását biztosító időpontban.
Az előzőek alapján a megbízható adózó akkor jár el körültekintően, ha kérelmében az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napot megelőző időpontot jelöl meg. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor megkísérli a hiánypótlást a NAV által megjelölt határnapig teljes körűen teljesíteni.
Amennyiben a vizsgálat alá vont adózó a hiánypótlást az ellenőrzés megkezdésének napjától számított 180. napon túl teljesíti, akkor a NAV úgyszintén arra az álláspontra helyezkedhet, hogy számára az ellenőrzési határidőt az Art. 92. §-a határozza meg.
Az Art. 92. § (2b) bekezdése szerint a bevallás utólagos ellenőrzésének (amely ellenőrzéssel lezárt időszakot teremt) időtartama cégbejegyzésre nem kötelezett adózó esetén nem haladhatja meg a 180 napot. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha az adózó az ellenőrzést akadályozó módon nem tesz eleget együttműködési kötelezettségének.
Az Art. 92. § (2b) bekezdése ezt a tényállást nem szabályozza tételesen, hanem csak példálózó jelleggel jelöl meg két esetet, amely az együttműködési kötelezettség megsértésének tekinthető. Az egyik, amikor az adózó az ellenőrzés időtartama alatt az adóhatóság számára nem elérhető, valamint az iratait teljes körűen az ellenőrzés 6 hónapon belüli lezárását biztosító időpontban nem bocsátja az adóhatóság rendelkezésére.
Az Art. 92. § (2b) pontjában rögzített 180 napos határidő nemcsak a NAV, hanem az önkormányzati adóhatóság által elrendelt bevallások utólagos vizsgálatánál is irányadó.
A bevallások utólagos ellenőrzésével kapcsolatos rendelkezéseket az Art. 106-107. §-ai tartalmazzák. Az Art. 106. § (2)-(3) bekezdései alapján a kiutalás előtti ellenőrzések is bevallások utólagos ellenőrzésének minősülnek, tehát annak cégjegyzésre nem kötelezett adózónál történő lefolytatásánál is alkalmazni kell az Art. 92. § (2b) bekezdését.
A cégjegyzékre nem kötelezett adózók bevallásának utólagos vizsgálatára vonatkozó 180 napos határidő is abszolút korlátot képez az adóhatóság számára, ha az adózó az együttműködési kötelezettségét teljesítette. Ennek következtében a korábban - az Art. 6/B. § (1) bekezdésében kapcsolatban - leírtak ebben az esetben is irányadóak.

 

Bonácz Zsolt (2017-05-05)